Ansøgninger til studienævn

Ansøgninger til studienævnet sendes digitalt via elektroniske ansøgningsblanketter (se under hver enkelt afsnit) og mails og skal vedhæftes evt. dokumentation. Studienævnet behandler følgende ansøgninger:

  • Ansøgning om dispensation fra studieordningens bestemmelser      
  • Ansøgning om forhåndsmerit
  • Ansøgning om endelig merit
  • Ansøgning om merit ifm. optag
  • Merit for valgfag, udenlandsophold eller specialiseringer

Ansøgninger skal være begrundede, og der skal vedlægges relevant dokumentation (f.eks. bilag i form af kursusbeskrivelser, litteratur eller eksamensbevis). Ansøgeren har ansvaret for, at de oplysninger studienævnet modtager er fyldestgørende og rigtige. Afgørelser, som træffes på et mangelfuldt eller fejlagtigt grundlag, er ikke gyldige, og derfor tilskynder studienævnet ansøgeren til at være omhyggelig med at beskrive forholdene og fremskaffe den relevante information.

Du kan få yderligere hjælp til udformning af ansøgninger hos Den decentrale Studievejledning eller hos Studienævnsformanden.

Efter at studienævnet har behandlet din ansøgning, sendes der et skriftlig svar samt klagevejledning via din @student-mail. Der sendes kopi af afgørelsen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der indtaster afgørelsen i STADS.

Se procedure og krav for de enkelte ansøgninger nedenfor.

 

Ansøgning om forhåndsmerit

Påtænker du at bestå studieelementer/valgfag/specialiseringer ved en anden videregående uddannelsesinstitution, skal du søge om forhåndsgodkendelse af faget hos studienævnet (gælder både for fag på bachelor- og kandidatuddannelsen). Studienævnet vurderer på baggrund af de oplysninger, der foreligger om faget på ansøgningstidspunktet, om faget på forhånd forventes at kunne afløse studieelementer i ansøgerens uddannelse. Forhåndsgodkendelsen har vejledende status. Studienævnet kan, hvis det pågældende fag viser sig ikke at leve op til de ved forhåndsgodkendelsen opstillede forventninger, ændre sin vurdering ved den endelige godkendelse.

Ansøgningsskema til forhåndsmerit findes her 

Ansøgning samt dokumentation sendes til Studienævnet for Sociologi, mail: Hvis bachelor: BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk  og på Kandidat: KA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk   

ECTS-omfanget af det ønskede forløb skal udspecificeres, herunder også ECTS-omfanget af den ønskede merit.

Hvis der tages flere fag, skal den studerende komme med forslag til samlet titel på forløb til eksamensbevis (gældende for kandidatuddannelsen).

Det er samme procedure ved forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse af valgfag på kandidatuddannelsen i sociologi. For valgfag på kandidatuddannelsen kan der være tale om studieelementer på bachelorniveau, som hovedregel dog kun hvis faget er placeret på 3. studieår.

Derudover skal dokumentationsmaterialet indeholde følgende:

- Angivelse af uddannelsesinstitution og evt. institut.
- Indholds- og formålsbeskrivelse af det ønskede forløb.
- Beskrivelse af forelæsningsplanerne for det ønskede forløb.
- Angivelse af niveauet på det ønskede forløb (f.eks. semesterangivelse eller om der er tale om bachelor- eller kandidatniveau).
- Litteraturoversigt for det ønskede forløb (om
muligt).
- Eksamens- eller bedømmelsesform på forløbet (både i forhold til karakteren af eksaminer (mundtlig/skriftlig) og omfanget/varigheden af opgaver/eksaminer).

Dette findes som regel på de enkelte studiers hjemmesider. Henvisninger i ansøgningen til internet-links betragtes ikke som dokumentation. Fremsendt materiale returneres ikke.

Hvis disse retningslinjer overholdes, vil sagsbehandlingen lettes, og man vil kunne forvente hurtig respons. I de tilfælde, hvor alt den ovenfor omtalte ønskede dokumentation ikke forefindes eller ikke kan tilvejebringes, kan man risikere, at forløbet ikke kan forhåndsgodkendes. Ligeledes bør den studerende være opmærksom på, at de på andre universiteter udbudte kurser ikke nødvendigvis bliver gennemført, selvom de fremgår af hjemmesider på nettet. Ligesom på sociologiuddannelsen, afhænger udbud andre steder også ofte af efterspørgslen. Derfor er der tale om forhåndsgodkendelse, der efter endt forløb skal definitivt godkendes af studiet. Efter endt kursus skal man søge Studienævnet om endelig godkendelse af merit. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for beståede eksamener.

 

Ansøgning om endelig merit

Endelig merit for en forhåndsgodkendelse bevilges af studienævnet. Endelig merit gives kun, når der foreligger dokumentation for at faget er bestået, samt at fagets niveau, vægt og faglige indhold svarer til de studiedele, der ønskes afløst. Ansøgning med bevis for beståede eksamener skal godkendes af studienævnet.

Ansøgningsskema til endelig merit findes her

Ansøgning samt dokumentation sendes til Studienævnet for sociologi, mail:Hvis bachelor: BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk  og på Kandidat: KA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk   

ECTS-omfanget af det ønskede forløb skal udspecificeres, herunder også ECTS-omfanget af den ønskede merit.

Hvis der tages flere fag, skal den studerende komme med forslag til samlet titel på forløb til eksamensbevis (gældende for kandidatuddannelsen).

Det er samme procedure ved forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse af valgfag på kandidatuddannelsen i sociologi. For valgfag på kandidatuddannelsen kan der være tale om studieelementer på bachelorniveau, som hovedregel dog kun hvis faget er placeret på 3. studieår.Ansøgning om merit ifm. optag

Ved ansøgning om merit i forbindelse med optag henvises til studiekontoret. Ansøgningen om merit sendes herefter til studienævnet som behandler sagen og som sender afgørelsen retur til studiekontoret. Den studerende får svar på ansøgningen sammen med optagelsesbrevet fra studiekontoret.

Merit for valgfag, udenlandsophold eller specialiseringer

Studienævnet kan godkende, at beståede studieelementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution indtræder i stedet for uddannelseselementer i studieordningen. Studienævnet godkender meritoverførsel på baggrund af en individuel faglig vurdering af hver enkelt ansøgning. Meritoverførsel sker med bedømmelse efter 7-trinsskalaen så vidt muligt, og hvis det pågældende uddannelseselement bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner.

På grundlag af fag bestået ved andre videregående uddannelsesinstitutioner kan der i særlige tilfælde gives merit for fag på bacheloruddannelsen. Det vil normalt være en forudsætning, at der er tale om en høj grad af overensstemmelse mellem de overførte studieelementer og fagets indhold og niveau.


Merit for fag på kandidatuddannelsen forudsætter normalt, at der er tale om studieelementer på kandidatuddannelsesniveau. Dog kan der ikke søges merit for speciale.

Ansøgning samt dokumentation sendes til Studienævnet for Sociologi, mail: teamlegalitet@id.aau.dk  
 

Ansøgning om tilskud til studierejser, indhentning af data mv.

Pr. 1/1 2019 ydes der ikke længere tilskud til studierejser og indhentning af data mv.