Studienævn

Studienævnet for sociologi hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg universitet. Uddannelsen har adresse på Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst.

Studienævnet har ansvaret for gennemførelsen af sociologiuddannelsens 1.-10. semester. 

Det daglige ansvar for indhold og planlægning på sociologiuddannelsen er placeret hos Studienævnsformanden. Studienævnet består af 4 undervisere og 4 studerende. Derudover deltager den decentrale studievejleder som observatør i studienævnet. Alle medlemmer i studienævnet har tavshedspligt.

Det er studienævnet, der udarbejder og ændrer bestemmelserne i studieordningen samt planlægger og udvikler undervisningsforløbene på de enkelte semestre. I praksis vil det være koordinatoren/koordinatorerne på de enkelte semestre, som har ansvaret for den konkrete planlægning.

Studienævnet har ansvaret for undervisningskvaliteten. Som en del af kvalitetssikringen afholdes ved semesterafslutning evaluering af hvert enkelt kursus samt af vejledning i forhold til semesterets projektarbejde. Evalueringsskemaerne udarbejdes af semesterkoordinatoren og behandles af studienævnet med henblik på ændringer og forbedringer af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og kvalitet. Evaluering af hvert semester foregår via elektroniske skemaer i SurveyXact.

Studienævnet har kompetence til at dispensere fra studieordningens bestemmelser. Dispensationsansøgninger behandles og afgøres derfor i studienævnet eller af Studienævnsformanden. Det kan anbefales, at du forhører dig hos den decentrale studievejleder, studiesekretæren eller Studienævnsformanden, inden du indsender en ansøgning, idet de ofte kan være behjælpelige med oplysninger om både muligheder og praksis.

Studienævnet holder møde ca. en gang om måneden. Møderne er åbne for alle studerende og undervisere, som har tilknytning til sociologiuddannelsen. Behandling af personsager sker dog for lukkede døre.